Regulamin Podmiotu Medycznego

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego: Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego

I. PODSTAWA DZIAŁANIA OŚRODKA jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

1. Obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, b) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

2. Wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000231939, organ rejestrowy: Wojewoda małopolski, data wpisu do rejestru - 05.10.2020 r.

3. Niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”

II. OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO 

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą SKO-POL SPÓŁKA JAWNA, dalej: „Podmiot”.
2. Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym przy ul.Sole 6, 28-100 Busko-Zdrój.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Podmiotu, mieszczące się w zakładzie leczniczym pod adresem: ul. Sole 6, 28-100 Busko-Zdrój.

2. Podmiot może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

IV. CEL I ZADANIA

1. Celem Podmiotu jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.

2. Zadaniem Podmiotu jest:

a) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii;
b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii;
c) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
d) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
e) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA JEDNOSTEK I KIEROWNICTWO

1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy przy ul. Sole 6, 28-100 Busko-Zdrój

2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:
a) rejestracja; b) gabinet lekarski c) pracownie fizjoterapii d) sala hydroterapii;

3. Zadaniem:
a) Rejestracji jest: rejestrowanie pacjentów na wizyty, dopełnienie formalności związanych z zapisywaniem pacjentów, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych;
b) Pracowni fizjoterapii jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych;

VI. ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii.

VII. ZASADY OGÓLNE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z nich.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, karta podarunkowa.

4. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.

5. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.

7. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
a) w siedzibie Podmiotu,
b) telefonicznie pod numerem: 790-25-26-26
c) internetowo- przez wysłanie e-maila na adres: willasole@wp.pl

VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty.

2. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:
a) podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania;
b) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
c) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
d) zapoznać się z Regulaminem;
e) wypełnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą kwartę kwalifikacyjną do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii;
f) zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych;
g) podpisać zgodę na fizjoterapię;
h) na wezwanie osoby rejestrującej pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Podmiotu.
4. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:
a) przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta;
b) ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii i poinformowania o nim pacjenta;
c) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.
5. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do WOJNARMED.


IX. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii lub fizykoterapii.

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

X. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta. Pacjent może złożyć żądanie w dowolnej formie, w szczególności: ustnie, pisemnie lub pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:
a) do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu;
b) w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);
c) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;
d) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

3. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym

4. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.

2. Zakazuje się wstępu na teren zakładu leczniczego Podmiotu osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

3. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

4. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie zakładu leczniczego.